Anyanyelv, szép beszéd

Az anyanyelv a személyiség legfontosabb megnyilvánulása, kialakulása egy bonyolult folyamat, amelynek a család után a második legfontosabb színtere az óvoda. A beszéd képességeinek feltételeit örököljük, de a kifejező beszédet tanulnunk kell. Az anyanyelvi képességek fejlesztésének az óvodai élet minden pillanatában jelen kell lennie.

Az anyanyelvi fejlesztő játékok segítségével a gyermekek játékos formában megismerik anyanyelvüket, fejlődik beszédészlelésük, beszédmegértésük és beszédprodukciójuk.

Bővebben

Bennünket körülvevő világ

A környezetünk megismerésére irányuló nevelés célja, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő szinten minél több tapasztalatot szerezzenek (mozgásos és érzékszervi) tevékenységeken keresztül az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetből. Ez azért szükséges, hogy teljes biztonsággal tájékozódjanak és igazodjanak el a környezetükben. A gyermekekben folyamatosan kialakulnak a kulturált biztonságos életvitel szokásai, az elfogadott viselkedési formák, az érzelmi és erkölcsi viszonyok.

Körülvesz bennünket a matematika, a számok világa, a mennyiségek, a gyermekek boldogan tapasztalják a logika nagyszerűségét.

A nagyobb gyermekekkel rendszeresen kirándulunk, közlekedünk, sétálunk, ismerkedünk tágabb környezetünkkel.

Növény- és állatgondozás keretében télen madarakat etetünk, Húsvétkor nyulat, esetleg kis bárányt látunk vendégül az óvoda udvarán.

Nagyon nagy élmény a kisgyermekeknek az óvoda konyhakertjének a gondozása.

Az év jeles napjait, az egyházi év ünnepeit és az állami ünnepeket is méltó módon megünnepeljük

Bővebben

Ismerkedés az idegen nyelvvel

Óvodánkban az angol nyelvvel találkoznak a gyerekek, mégpedig heti egy alkalommal a reggeli órákban, az óvodai foglalkozásokat megelőző időszakban.

Élményt nyújtó tevékenységek közben szerzett nyelvelsajátítás során a gyermeknek alkalma nyílik megismerkedni az idegen nyelvvel, s hogy ebből a saját tempójában annyit fogadjon be, amennyit tud.

Jellemző elem a játékosság, nincs számonkérés, így a gyermeknek van ideje feldolgozni a hallottakat, a pedagógus nem követeli az azonnali nyelvi produkciót.

A másik pillér a sikerélmény – ha a gyermek korán megtapasztalja, hogy egy fogalmat nem csak egy szóval lehet kifejezni, gondolkodása rugalmasabb, asszociációkra alkalmasabb lesz, tanulási stratégiái változatosabbak, célirányosabbak lesznek ennek következtében.

 

A zene hangjai

“A zenei nevelés célja a zenei képességek fejlesztésén túl a zenét értő és szerető, egészséges lelkű, kulturált, boldog emberré nevelés. Eszköze a zene, az énekszó” (Kodály Zoltán)

A Zeneovi foglalkozások keretében a gyermek több időt tölt zenével, zenéléssel, gazdagodik értelmi és érzelmi világa.

A gyermekek találkoznak a komolyzenével, a hangszerekkel, illetve megtanulják összekapcsolni a zenét a többi esztétikai élménnyel.

A zene általi készségfejlesztés lehetőségei szinte határtalanok.

Bővebben

Figyeljünk a szépre

A vizuális tevékenység során a gyermek a látható világot dolgozza fel, értelmezi és fogadja be. Mindeközben formálódik a szépre való nyitottsága és az ízlése is.
Az ábrázoló tevékenység célja nem maga az alkotás, s annak esztétikai értéke, hanem a vizuális észlelés, emlékezés, képzelet, a vizuális gondolkodás pontosabbá, könnyebbé tétele, az intellektuális látás kialakulása! Maga a tevékenység öröme a fontos, nem a mű, nem az eredmény.

A gyermek folyamatosan gyűjti az esztétikai élményeket és tapasztalatokat, s ezáltal alakul ki a vizuális kifejezésmódja és a vizuális közlő nyelve. Óvónői és szülői feladatunk felébreszteni a gyermek alkotóképességét!

Miközben kísérletezünk anyagokkal, eszközökkel, megfigyelünk, utánozzuk a felnőttek és kortársak által nyújtott mintákat, a gyermek egyre jobban elsajátítja a vizuális nyelvet.

Az óvodában a vizuális nevelés eszközeinek széles tárházát alkalmazzuk: rajzolás, festés, tépés, vágás, ragasztás, barkácsolás, plasztikai munkák, kézimunka, népi kismesterségek.