Az iskolaérettség

Az iskolaérettség jellemzői:

Testi érettség, motoros képességek fejlettsége – azaz a gyermek mozgása összerendezett, kialakult a laterális dominanciája (jobb/bal oldaliság), megfelelő a kondicionáló képessége (erőnlét, gyorsaság, állóképesség, hajlékonyság), a nagy mozgás, a finommotorika, a szem-kéz- lábkoordináció, a térbeli tájékozódás szintje megfelelő, illetve kialakult a testséma ismerete (énkép, önismeret, testhatárok érzékelése) stb.

Az értelmi képességek terén vizsgált szempontok a gyermek érdeklődése, az érzékelés-észlelés fejlettsége, az emlékezet, a figyelem, a képzelet és a gondolkodás szintje, a számolási és anyanyelvi képességek minősége, valamint nem utolsó sorban a kommunikációs, kapcsolatteremtő és kapcsolattartó képessége.

Az érzelmi, akarati képességek vizsgálata során fontos megfigyelni a gyermek alapvető érzelmi állapotát, temperamentumát, érzelmi reakciói minőségét, empátiáját, feladattudatát. Az iskolaérett gyermeknél kialakul a szabálytudat, a kudarctűrés, a monotóniatűrés, az önfegyelem, valamint az akadályok, nehézségek leküzdésének módja.

A szocializációs képességek terén nagyon fontos szempontok az önismeret, énkép, önérvényesítés, a szabályokhoz és tevékenységekhez való viszony, illetve a társas kapcsolatok minősége.

Iskolai felkészítő program

Mind a felsorolt négy alapterületre kiterjed és a teljes óvodáskort átfogja, tehát már a kiscsoportban kezdődik.

Az eredményes fejlesztés alapja a megismerés, hogy reális képet kapjunk minden egyes gyermek fejlettségi szintjéről az említett területeken. Ennek érdekében alkalmazzuk óvodánkban a megfigyelés, mérés, elemzés és fejlesztés eszközeit.

 

Bővebben

Logopédus

Minden, a Sashegy Óvodába járó gyermek találkozik a logopédussal, aki elvégzi a logopédiai szűrővizsgálatokat.

A logopédus heti két alkalommal jár az óvodába, s az óvónőkkel szoros együttműködésben foglalkozik a gyermekekkel.

A rendszeres logopédiai fejlesztések során a logopédus külön-külön foglalkozik a gyermekekkel, illetve az óvónőkkel való együttműködés keretében külön javaslatokat tesz a gyermek fejlesztését illetően, feladatsorokat ad az óvónőknek illetve amennyiben indokolt, a szülőknek is.

Bővebben

Pszichológus

A Sashegy Óvoda pszichológusa elsősorban az óvodai csoportok működését, az óvónők és a tutorok munkáját segíti. Minden alkalommal más-más szempontsorok alapján megfigyeléseket végez, amelyeket az óvónőkkel közösen kiértékelnek.

A pszichológus elvégzi az iskolába készülő gyermekek iskolaérettségi szűrését is, ennek az eredményéről a szülőket is tájékoztatja.

Óvodai szakvélemény

Óvodánk hivatalos működési engedéllyel rendelkező intézmény (OM Azonosító száma: 201316), Óvodai szakvélemény kiállítására jogosult. Ennek értelmében az intézmény egészen az iskolakezdésig vállalja a gyermekek nevelését és fejlesztését.